^
obóz ASG

Warunki i zakres ubezpieczenia

Organizujemy aktywne obozy dla dzieci i młodzieży od 1990 roku

W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych od 26.11.2016 – art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. Agencja Turystyczna Wonderlands Sp. z o.o. składa miesięczne deklaracje i wpłaca składkę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Zgłoszenia klientów organizatorów turystyki przyjmuje właściwy marszałek województwa. Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wliczona w cenę imprezy turystycznej – składka 0 zł. Własnoręcznym podpisem potwierdzam że zapoznałem się z ofertą, programem oraz warunkami Uczestnictwa A.T. Wonderlands, które są integralną częścią umowy zgłoszenia.

1. Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia nr 202334 z dnia 31.10.2013r. każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmuje: Polska STANDARD NNW 5000 PLN

2. Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 16.02.2015 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 roku oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku zmienione z aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

3. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania”.

You don't have permission to register
Call Now Button